ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಮಾರ್ಚ್, 2019 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

Featured Post

ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ | ನೀಟ್ 2024 | MBBS 2024 re exam

ಇಮೇಜ್
*ನೀಟ್-2024ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ*  ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಜಿ ನೀಟ್ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇ 5ರಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ (ಅಂದಾಜು 1563) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 23-06-2024ರಂದು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30-06-2024ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು NTA ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. *ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.* ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜುಲೈ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ: 08-07-2024ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ PIL ದೂರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ದೃಡಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.

Karnataka PU 2nd Year Scheme of Evavluation of March 2019

ಇಮೇಜ್
Karnataka PU Board published Scheme of evaluation for all subjects of Arts , Science and commerce. PUC Board conducted PU II year Examination from March 1 to March 18-2019. Karnataka PU Board released scheme of evaluation and also provided rising objection link if any mistakes found in scheme evaluation provided in the official website. Instructions to submit objections to the Scheme of Evaluation of 2nd PUC March - 2019 E xamination  1. Only those students who have appeared/ written II PUC March 2019 examination  are eligible to submit objections to the Scheme of Evaluation.  2. Student must register in the portal by using their Register Number as printed on  the Admission ticket.  3. Before registration select student button and then enter Register Number  4. Once student Register Number is entered other details will automatically appear.  5. Enter the active mobile number/ authorised mobile number/ mobile number in  use which will be used to

TV Idiot Box

ಇಮೇಜ್
                      TV Idiot Box                  “Tell - lie - vision" “Rich people have Small TV and Big libaries,Poor people have Small libraries  and big T.V" 66 % of people having T.V  in every Indian homes.In India  83 Crore have TV Channels access  is Equal to Europe In Television all depend on “T.R.P Television Rating Point” Now a days Top in T.R.P TV Channel are  most of the Serials like Nagin,BigBoss & Serials. In that serial Nagin changes to man but there no logic ,nothing but they Increses  TRP as well as in Big Boss 10 - 12 people make Statergies on one another Scolding each other but still people watching & Enjoying. In other Serials the man will die and suddenly get back to life. There is no Ending of the story. In the Indian Express Interview  “Ek tha kapoor” told -  My Shows are Stupid as others Shows are. ☆Advertisement level - To Impress  and to attract people there is no necessary of smartness,no intelligence,Only Deo perfume to

When will be PUC II year result announced? Karnataka PUC Board 2019

ಇಮೇಜ್
When will be PUC II year result announced? Karnataka PUC Board 2019 Karnataka PU Board conducted meeting on 18- march 2019 regarding announcement of PUC II year result. Director of Karnataka PU Board , P.C Jafar announced that result will be declared on last week of April. Director scheduled the procedure of  evaluation. PUC II year examination conducted from March 1 to March 18 . PU Board will do coding and decoding procedure from 21st March. PU II year paper evaluation starts from 25th March. Lok Sabha elections are on April 18 and 23rd so board will adjust the schedule of paper evaluation and planned to announce the result on last week of April. check the result in official website.  Click here step to get result Step 1:  enter url   http://www.karresults.nic.in/   Step 2:  click on link.. for reference we gave old result pic. Step 3: Step 4: Enter Register number and submit to get result.

Biology grace marks detail report by PU Board Committee - 2019

ಇಮೇಜ್
Biology grace marks report by PU Board Committee - 2019 Karnataka PU Board received so many complaints regarding tough questions in biology paper and many questions are out of syllabus. So many were demanding for grace marks or re-exam. After receiving complaints via email and helpline calls, Karnataka PU Director P.C Jafar constituted a committee of  3 members to review the Biology paper conducted on 14 - March 2019. After analysis of Biology question paper, committee gave the report that, the questions were from within the NCERT syllabus hence no grace marks will be awarded. Karnataka PUC Director P.C Jafar said that, The students have referred guides and previous year question papers only instead of going through the entire NCERT syllabus hence students face the difficulty in exam. Knowledge based questions must carry 42 Marks Understanding based questions must carry 33 Marks Applications based questions must carry 15 Marks Skill based questions must ca

Will Karnataka PU Board conduct Biology Re-exam ?

ಇಮೇಜ್
Karnataka PU Board conducted second year biology exam on 14 - march 2019.Biology is scoring subject but so many students are complaining that paper is tough and its a NEET level questions were asked in exam so demanding for grace marks and many are demanding for re-exam as many students  tend to fail in biology exam. Karnataka PU Board got complaints by helpline and emails about biology paper. According to Board paper setting rule , one must set the paper on the basis of following rule Easy questions must involve in question paper of about 28 marks , Average of about 28 ,marks and Difficult level questions of 14 marks can be set in the exam paper but so many lectures and students are complaining that paper is not set on the basis of Paper setting rule. If we talk about Weight age to Objectives: Knowledge based questions must carry 42 Marks Understanding based questions must carry 33 Marks Applications based questions must carry 15 Marks Skill based que

English Model Papers PU 2nd year 2019

ಇಮೇಜ್
English Model Papers PU 2nd year 2019 [This is for non commercial purpose] Set 1  Download Set 2  Download Set 3   Download Set 4   Download Set 5   Download Set 6   Download Set 7   Download 1) Romeo and Juliet - William Shakespeare An extract from one of Shakespeare’s famous plays that speaks of passionate love. Objective : This poetic outpouring of feelings of love with appropriate imagery and diction aims to give learners an opportunity to see how a master artist handles the theme of love and how his rendering stands apart.  Learning outcome: Students learn to appreciate the freshness of appeal in the poetic expression of a common human feeling like love. Evaluation: Through teaching and testing questions given in the comprehension part and going for extended activities. Activities: Identifying the images used by the speakers in their expression of love.  Too Dear - Leo Tolstoy: A short story that presents the c

Kannada PU 2nd year model papers ,question bank and grammar

ಇಮೇಜ್
Kannada PU 2nd year model papers ,question bank and grammar uploaded pdf are not are commercial purpose , its to help all studentens D ear students download model papers from the follwing link Set 1.  Download Set 2.  Download Set 3.  Download Set 4.  Download Set 5.  Download Click to download Question bank  Download previous year papers paper 1  Download paper 2  download paper 3  Download paper 4  Download paper 5  Download Download all PUC I and II Arst science and Commerce subjects sample of syllabus of Physics is given as per Karnataka PUC Board 2014 scheme. UNIT-I Chapter 1: ELECTRIC CHARGES AND FIELDS (9 hours)  Electric charges and their properties: Additivity of charges, quantisation of charges and conservation of charges - Coulomb’s law: Statement, explanation (only in free space) and expression in vector form - Definition of SI unit of charge - Superposition principle:

Karnataka PU 2nd year Biology Key Answers 2019

ಇಮೇಜ್
Karnataka PU 2nd year Biology Key Answers 2019 Answer all the questions.Each question carries one mark 10x1=10 1. Name the reproductive cycle that occur in non-primates. A:Oestrous cycle 2. Name the layer of the uterus that exhibits strong contractions during parturition. A:Myometrium 3. Which chromosome of man has the least number of genes? A:'Y'Chromosomes 4.Write the infectious forms of Plasmodium which enter human body through niosquito bite. A:sporozoites. 5. Given an example for an inter-specific hybrid animal. A:Mule 6.Write the scientific name of the source organism for citric acid. A:Aspergillus niger 7. Mention a gene that codes for insecticidal protein in Bt cotton. A:cryIAc,crylIAb,crylAb(any one) 8.Name the plasmid present in Agrobacterium tumefaciens. A:Ti-plasmid. 9.What is the main aim of montreal protocol? A:To control the emission of ozone deplefing substances(CFC and other chemical substances).